Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Fundusz umożliwiający pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie rozwoju kadr w firmie. W całym kraju jest możliwość skorzystania z dotacji i dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku dla firm zatrudniających min. 1 pracownika na umowę o pracę. 100% finansowania dla mikrofirm
i 80% dla MŚP i dużych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Ile środków można uzyskać z KFS Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

 • Do 15 000 zł na rozwój pracownika

Na co można uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS
 • szkolenia i kursy (zarówno otwarte dla pojedynczych pracowników, jak i szkolenia zamknięte -szkolenia dedykowane dla konkretnego działu)
 • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W 2021 roku pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach

8 priorytetów KFS, które mają na celu:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozpowszechnianiu się choroby COVID – 19, musiały ograniczyć swoją działalność
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/ osób chorych/ niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID – 19 lub osobami z ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
emat

Barbara Pituła-Janecka

Wspieram merytorycznie zespół w zakresie przepisów prawnych, szczególnie prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, zatrudniania pracowników tymczasowych. Jestem odpowiedzialna za formalno-prawne zabezpieczenie realizacji usług.

Numer telefonu:

Email: