Aktywna integracja w powiecie wschowskim – II edycja

Od rekrutacji tymczasowej wyróżnia kilka ważnych elementów. Podstawową i najważniejszą różnicą jest kwestia umowy. W obu przypadkach obowiązywać może umowa o pracę – różnicę stanowi jednak podmiot zatrudniający. W przypadku rekrutacji stałej pracodawcą jest bezpośrednio nasz Klient, w pracy tymczasowej zazwyczaj są to agencję pracy tymczasowej, które oddelegowują kandydata do pracy na rzecz Klienta. Kolejną ważną różnicę stanowi okres wypowiedzenia, który mimo zatrudniania w przypadku rekrutacji stałej i tymczasowej na umowę o pracę jest różny. Osoby zatrudnione w modelu pracy tymczasowej, których okres zatrudnienia jest krótszy lub równy dwa tygodnie, obowiązuję termin wypowiedzenia wynoszący trzy dni. W przypadku rekrutacji stałej umowy zawierane są na dłuższe okresy i minimalny okres wypowiedzenia to tydzień.

 

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w partnerstwie z firmą EMAT HRC.

W wyniku przesunięć w harmonogramie wynikających z pandemii Covid-19 realizacja projektu została wydłużona do 31-12-2021

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 66 mieszkańców Powiatu Wschowskiego, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami, poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych.

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

– osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub ją opuszczający, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Jedną z największych zalet projektu będzie dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich Uczestników. Ponadto w dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia, zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i również zawodowej m.in.:

– poradnictwo specjalistyczne
– warsztaty kształtujące kompetencje społeczne
– warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze
– zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
– szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy
– kursy zawodowe
– wyjazdy integracyjne
– prawo jazdy kat. B, zajęcia komputerowe itp.
– inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcprwschowa@o2.pl