Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chciałyby przyjąć ucznia na praktykę zawodową. Zapoznaj się ze szczegółami, wymaganiami i warunkami uczestnictwa poniżej. Jeśli będziesz zainteresowany odbyciem kursu, skontaktuj się z nami w dowolny dla Ciebie sposób. Czekamy na Ciebie w EMAT HRC!

Czas trwania: 48h

599,00 

firmbee-com-gcsNOsPEXfs-unsplash

Warunki uczestnictwa

Uczestnik powinien posiadać

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub;

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub:
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub:
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym dozawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub:

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– pedagogika

– psychologia

– metodyka

– praktyka metodyczna

Zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr WNS.5633.12.2020

Przebieg kursu: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Kurs kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia kursu jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391).