Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ONLINE STACJONARNIE - zapisy

Chcesz mieć ucznia na praktykach zawodowych? Zapisz się na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów. 

Zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr WNS.5633.12.2020 

Zapisz się na szkolenie

Wymagania dla instruktorów praktycznej nauki zawodów 

Uczestnik powinien posiadać 

| UKOŃCZONY KURS PEDAGOGICZNY |

oraz mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie:  

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub;

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub:
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub:
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym dozawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub:

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.